1: گرافیست مسلط به کرل و فتوشاپ نیاز مندیم

2: اپراتور دستگاه پلاتر نیازمندیم

http://crm.alicetransfer.com:91